Raga Kuntalavarali: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Kuntalavarali Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 28th mela, Hari Kambhoji |Arohanam: S M1 P D2 N2 D2 S | Avarohanam: S N2 D2 P M1 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic s......
Raga Neelambari: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Neelambari Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 29th mela, Shankarabaranam |Arohanam: S G3 M1 P N3 S | Avarohanam: S N3 P D2 N2 P M1 G3 R2 M1 G3 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ f......
Raga Mohanam: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Mohanam Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 28th mela, Hari Kambhoji |Arohanam: S R2 G3 P D2 S | Avarohanam: S D2 P G3 R2 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic songs, rel......
Raga Sama: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Sama Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 28th mela, Hari Kambhoji |Arohanam: S R2 M1 P D2 S | Avarohanam: S D2 P M1 G3 R2 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic songs, rel......
Raga Valaji: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Valaji Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 16th mela, Chakravakam |Arohanam: S G3 P D2 N2 S | Avarohanam: S N2 D2 P G3 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic songs, relate......
Raga Thilang: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Thilang Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 28th mela, Hari Kambhoji |Arohanam: S G3 M1 P N3 S | Avarohanam: S N2 P M1 G3 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic songs, rel......
Raga Sivaranjani: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Sivaranjani Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 22nd mela, Karaharapriya |Arohanam: S R2 G2 P D2 S | Avarohanam: S D2 P G2 R2 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic songs,......
Raga Sahana: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Sahana Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 28th mela, Hari Kambhoji |Arohanam: S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S | Avarohanam: S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/......
Raga Poorvikalyani: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Poorvikalyani Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 53rd mela, Gamanashrama |Arohanam: S R1 G3 M2 P D2 P S | Avarohanam: S N3 D2 P M2 G3 R1 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for car......
Raga Bilahari: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Bilahari Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 29th mela, Shankarabaranam |Arohanam: S R2 G3 P D2 S | Avarohanam: S N3 D2 P M1 G3 R2 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic s......
Raga Bhairavi: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Bhairavi Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 20th mela, Natabhairavi |Arohanam: S G2 R2 G2 M1 P D2 N2 S | Avarohanam: S N2 D1 P M1 G2 R2 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carn......
Raga Mayamalavagowlai: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Mayamalavagowlai Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | 15th mela|Arohanam: S R1 G3 M1 P D1 N3 S | Avarohanam: S N3 D1 P M1 G3 R1 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic songs, related r......
Raga Kedaram: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Kedaram Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 29th mela, Shankarabaranam |Arohanam: S M1 G3 M1 P N3 S | Avarohanam: S N3 P M1 G3 R2 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic so......
Raga Shanmukhapriya: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Shanmukhapriya Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | 56th mela|Arohanam: S R2 G2 M2 P D1 N2 S | Avarohanam: S N2 D1 P M2 G2 R2 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic songs, related rag......
Raga Dharmavati: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Dharmavati Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | 59th mela|Arohanam: S R2 G2 M2 P D2 N3 S | Avarohanam: S N3 D2 P M2 G2 R2 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic songs, related raga co......
Raga Nadanamakriya: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Nadanamakriya Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 15th mela, Mayamalavagowlai Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic songs, related raga comparisons, fun raga quizzes and more......
Raga Varamu: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Varamu Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 22nd mela, Karaharapriya |Arohanam: S G2 M1 D2 N2 S | Avarohanam: S N2 D2 M1 G2 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic songs, re......
Raga Punnagavarali: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Punnagavarali Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 8th mela, Thodi Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic songs, related raga comparisons, fun raga quizzes and more....
Raga Saramati: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Saramati Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | Janyam of 20th mela, Natabhairavi |Arohanam: S R2 G2 M1 P D1 N2 S | Avarohanam: S N2 D1 M1 G2 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic son......
Raga Karaharapriya: Arohanam, Avarohanam and Alapana | Raga Surabhi
More info at Karaharapriya Ragam page : http://ragasurabhi.com/carnatic-music... | 22nd mela|Arohanam: S R2 G2 M1 P D2 N2 S | Avarohanam: S N2 D2 P M1 G2 R2 S | Please visit Raga Surabhi - http://www.ragasurabhi.com/ for carnatic songs, related raga......