DUET SINGING FINALS KS3- Phang Wei Yao and Tan Yen Zhen
Paramount Championship 2015Duet Singing Finals (KS3)Phang Wei Yao and Tan Yen Zhen...