-Hokuto:Ten no Kamae-
Shine of Seven Star...
Jumonji no Kamae
http://www.TodaiDojo.com | Jumonji no Kamae Kihon Gata "Level Figure 10 Posture Basic Example"Uke: Edgar Gonzalez...
Kamae no kata
Kamae no kata, JSK-GJ...
Ken no Kamae
la garde de sabre en aïkido...
Seigan no Kamae
Instructional video with Doug Wedell, Chief Instructor of Seidokan Aikido of South Carolina. Demonstrates fundamentals of the Seigan no Kamae posture in Aikido Swordwork (From an April 25, 2009 Seminar)....
Hira No Kamae
Hira No Kamae by Italian Bujinkan Yoryu Dojo...
kamae no kata
ninjutsu moslem...
Kihon no Kamae - Jinmukai
Members of the Jinmukai practice "Kihon no Kamae" on 30 August 2008 in Overland Park, Kansas....
Bujinkan Kosei No Kamae
Sean Askew demonstrates Kosei No Kurai Dori....
Hira Ichimonji No Kamae
Hira Ichimonji No Kamae by Italian Bujinkan Yoryu Dojo...
Kamae no kata, taijutsu
Kata of the basic stances used in bujinkan taijutsu. Shizen, ichimonji, doko, hicho, kosei, jumonji kumite, jumonji kihon, ihen hidari, ihen migi, hira, hira ichimonji, hoko, kongo gassho, seiza, suwari gata, fudoza, seiza and shizen...
KAMAE
Video sobre el estudio de Kamae en el curso del Keiko impartido por Jacques Payet Shihan los días 11 y 12 de julio de 2015 en el Aikido Yoshinkan - Yomeikan Spain Dojo de Figueres....
Seigan No Kamae Sword stances
Raám Manzur from AKBAN demonstrates a Japanese Sword stance for http://www.akban.org/wiki/Seigan_No_K......