Derana Kalagame Avurudu 2017
Derana Kalagame Avurudu 2017...
Derana Kalagame Avurudu 2017
Derana Kalagame Avurudu 2017...
Kalagame Avurudu 2013 Kottapora (Female)
Kalagame Avurudu Kottapora (Female)visithttp://www.gossiplankanews.com...
Derana Avurudu Programme
Derana Avurudu Programme...
Derana Kalagame Awurudu 2014
Derana Kalagame Awurudu 2014...
Diyawannawata Avurudu 2017 with TV Derana
Diyawannawata Avurudu 2017 with TV Deranaටීවී දෙරණ සමඟ දියවන්නාවට අවුරුදු 2017Watch More Video - http://goo.gl/2QWjSA...
Derana Kala Game Avurudu 2018
read more on - http://www.gossiplankanews.com...
Nadeesha Winning Kottapora - Kalagame Avurudu 2013 ( Kottapora - Female)
Nadeesha Winning Kottapora - Kalagame Avurudu 2013 ( Kottapora - Female)...
Education Minister attends Derana Sathkoralaye Avurudu festival
Education Minister attends Derana Sathkoralaye Avurudu festival දෙරණ සත්කෝරළයේ අවුරුදු උළෙල අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්...Watch More Video - http://goo.gl/2QWjSA...
Dinakshie Priyasad photo shoot | Derana kalagama avurudu 2018
video,dinakshie priyasad dance dinakshie priyasad and saranga para teledrama, raigam tele awards 2018 sri lanka got talent, April - Month, Dinakshie Priyasad Sri Lankan movie actress, real madrid vs juventus, sadanari, shanudri priyasad dance,dinaksh......
Derana Kala Game Avurudu Krida 2016 Video (Part I)
Derana Kala Game Avurudu Krida 2016 Video (Part I)...
Avurudu Shopping Spree 2017
We thought of going shopping a bit early this time. Here's how our shopping spree went....
Welcome Dance Avurudu Asiriya 2017
Welcome Dance - Avurudu Asiriya 2017.Choreographed by Chagi Mannakkara.Coordinated by Udayangani Samarakkody....
Laojee Avurudu
Director - Krishan Rajarathne DOP - Channa DeshapriyaEditor - Augustine ManathungaModel Co-Ordinator - Nuwan IndrjithProducer - InnovatixAgency - JWTClient - Unilever...
Avurudu Awa Nawa Avurudu Awa......
Toronto Bak Maha Ulela May 17, 2015 Dance by: Amasha Samarakoon Trained by: Nuradhi Gallage...
Thames Buddhist Vihara, Kids' Avurudu Festival and Avurudu Rituals 2017
Full Article: https://www.lifelk.net/index.php/news...A colourful event of Avurudu celebrations and demonstration of Avurudu rituals of Thames Busshist Vihara London, Daham School. The program was held at Thames Buddhist Vihara premises on 16th of A......
Me Avurudu Kale-Sinhala Avurudu 2012
Sinhala/Tamil New Year CelebrationsApril 21st 2012Surrey, BC, CanadaChoreographed by Nilantha Jayasinghe...
AVURUDU ONCHILI
ONCHILI CHILI FOR HELAMIHIRA 2013 - dance by Nethmi, Kusalee, Sachini, Malmi, Piyumila, Toji and Friends Choreograph by Malkanthi Athukorale...