Chua Trong Doi Con - LM. Thai Nguyen
Ca Doan Sao Bien Houston...
Con Han Hoan - Lm Nguyen Duy
Con Han Hoan - Ca Doan Little Rock...
Dan Con Tung Buoc - Lm Nguyen Duy
Dan Con Tung Buoc - Ca Doan Little Rock...
Duong thap gia - LM Thai Nguyen
Link pdf thánh vịnh đáp ca CN 22 TN A: https://mega.nz/#!0YpUkDZY!gKl3dP06hL...Link pdf bài hát rước lễ: https://mega.nz/#!5VRyGKYD!0LZETFYUOT......
Thanh Vinh 144 - Lm Thai Nguyen
Thanh Vinh 144 - Ca Doan Little Roch...
Thanh Vinh 39 - Lm Thai Nguyen
Thanh Vinh 39 - Ca Doan Little Rock...
Thanh Vinh 46 - Lm. Thai Nguyen
Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên 2010...
Thanh Vinh 32 (Lm Thai Nguyen)
Thanh Vinh 32 (Lm Thai Nguyen)...
Thanh Vinh 97 - Lm Thai Nguyen
Thanh Vinh 97 - Ca Doan Little Rock...
Thanh Vinh 103 - Lm. Thai Nguyen
Đáp Ca Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2010...
Thanh Vinh 103 - Lm Thai Nguyen
Thanh Vinh 103 - Ca Doan Little Rock...
Thanh Vinh 29 - Lm. Thai Nguyen
Đáp Ca Chúa Nhật III Phục Sinh 2010...
Thanh vinh 32 - Lm Thai Nguyen
Chua Nhat 19 thuong nien C...
Thanh Vinh 50 - Lm Thai Nguyen
Thanh Vinh 50 - Ca Doan Little Rock...
Thanh Vinh 24 - Lm Thai Nguyen
Thanh Vinh 24 - Ca Doan Little Rock...
Thanh Vinh 144 - Lm. Thai Nguyen
Đáp Ca Chúa Nhật V Phục Sinh 2010...