hoc chu cai tieng khmer
ក​​​​​ ខ គ ឃ ង ច ឆ ជ ឈ ញ ដ ឋ ឌ ឍ ណ ត ថ ទ ធ ន ប ផ ព ផ ម យ រ ល វ ស ហ ឡ អ ។Mình tạo trang này để giúp cho các bạn muốn tự học chữ Khmer trên mạng ....
Bang chu cai Tieng Viet
vietnamese alphabet pronunciation abc...
Hoc tieng anh Phat am chu R
Hoc tieng Anh, phat am, phat am chu R trong tieng Anhhttps://www.facebook.com/groups/funny......
ILA - Vui Hoc Tieng Anh - Lesson: Pets
Chương trình "Vui học tiếng Anh" -- Hè 2011 - dành cho độ tuổi từ 6-15 tuổi được phát sóng thứ tư hàng tuần trên HTV7 vào lúc 19:30 tối và phát lại vào thứ năm hàng tuần trên HTV7 lúc 10h sáng. Chúng ta sẽ cùng học với lớp học thực tế của ILA, giáo v......
ILA - Vui Hoc Tieng Anh - Lesson: Wishes
Chương trình đố vui trúng thưởng của tuần này bắt đầu từ 27/10/2010 đến 3/11/2010.Tham gia chương trình tại đây: http://www.ilavietnam.com/web/vi/comp......
ILA - Vui Hoc Tieng Anh - Lesson: Age
Nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu học tiếng Anh của phụ huynh và học sinh, trong thời gian sắp tới, chương trình "Vui học tiếng Anh" sẽ tiếp tục giới thiệu những bài học bổ ích dành cho lứa tuổi thiếu niên từ 11-15 tuổi....
ILA - Vui Hoc Tieng Anh - Lesson: Job
Chương trình đố vui trúng thưởng tuần này bắt đầu từ 17/11 đến 23/11/2010. Tham gia chương trình tại đây: http://www.ilavietnam.com/web/en/comp......
ILA - Vui Hoc Tieng Anh - Lesson: Emotions
Chương trình đố vui trúng thưởng "Vui học tiếng Anh" tuần này bắt đầu từ 26/1/2011 đế 02/2/2011. Tham gia chương trình và nhận những phần quà xinh xắn tại đây: http://www.ilavietnam.com/web/vi/comp......
ILA - Vui Hoc Tieng Anh - Lesson: Furniture
Chương trình "Vui học tiếng Anh" -- Hè 2011 - dành cho độ tuổi từ 6-15 tuổi được phát sóng thứ tư hàng tuần trên HTV7 vào lúc 19:30 tối và phát lại vào thứ năm hàng tuần trên HTV7 lúc 10h sáng...
ILA - Vui Hoc Tieng Anh - Lesson: Locations
Chương trình Anh ngữ hè tại ILA 2011, trẻ được khuyến khích phát huy tính sáng tạo và khả năng tự tìm tòi học hỏi thông qua từng tình huống cụ thể từ bài học, từ cuộc sống v.v...đây thật sự những kỷ niệm không thể nào quên về khóa Hè của ILA....
ILA - Vui Hoc Tieng Anh - Lesson: Environment
Chương trình đố vui trúng thưởng bắt đầu từ 24/11/2010 đến 01/12/2010. Tham gia chương trình tại đây: http://www.ilavietnam.com/web/en/comp......
ILA- Vui hoc tieng Anh - Lesson: Food
Chương trình Anh ngữ hè tại ILA 2011, trẻ được khuyến khích phát huy tính sáng tạo và khả năng tự tìm tòi học hỏi thông qua từng tình huống cụ thể từ bài học, từ cuộc sống v.v...đây thật sự những kỷ niệm không thể nào quên về khóa Hè của ILA....
hoc chu cai va chan cua tieng khmer
ក្ក​​​​​ ខ្ខ គ្គ ឃ្ឃ ង្ង ច្ច ឆ្ឆ ជ្ជ ឈ្ឈ ញ្ញ ដ្ដ ឋ្ឋ ឌ្ឌ ឍ្ឍ ណ្ណ ត្ត ថ្ថ ទ្ទ ធ្ធ ន្ន ប្ប ផ្ផ ព្ព ផ្ផ ម្ម យ្យ រ្រ ល្ល វ្វ ស្ស ហ្ហ ឡ អ្អ ។...
Lesson19b Be hoc tieng Anh 1
www.thehetretv.com...
Hoc tieng anh DynEd bang may tinh bang
Chương trình học DynEd bằng máy tính bảng...
ending Be hoc tieng Anh 2
www.thehetretv.com...
ILA - Vui Hoc Tieng Anh - Lesson: Ginger Breadman
Chương trình đố vui trúng thưởng "Vui học tiếng Anh" tuần này bắt đầu từ 9/2/2011 đế 15/2/2011. Tham gia chương trình và nhận những phần quà xinh xắn tại đây: http://www.ilavietnam.com/web/vi/comp......
ILA - Vui Hoc Tieng Anh - Lesson: Wishes (cont)
Chương trình đố vui trúng thưởng của tuần này bắt đầu từ 27/10/2010 đến 3/11/2010.Tham gia chương trình tại đây: http://www.ilavietnam.com/web/vi/comp......
ILA - Vui Hoc Tieng Anh - Lesson: Job (cont)
Chương trình đố vui trúng thưởng tuần này bắt đầu từ 17/11 đến 23/11/2010. Tham gia chương trình tại đây: http://www.ilavietnam.com/web/en/comp......