6922 kHz "TRIBUN-30" radiogram 2018-04-07 5:17 UTC
Radiogram from TRIBUN-30 to VISMUT-41.↓↓↓ Message below ↓↓↓TRIBUN-30 941 22 7 07 50 941 | 294 | 16 318 14 930 21 919 54 053 14 342 64 355 85 838 95 333 67 043 79 306 18 710 91 523 04 371 57 460 40 918 19 567 69 546 16 589 13 090 14 425 07 020 |397 23......
6922 kHz "SEKTA-73" radiogram 2017-10-30 14:46 UTC
Radiogram from SEKTA-73 to BARZhA-88.↓↓↓ Message below ↓↓↓SEKTA-73 821 25 30 17 00 821 | ZAP 977 | DDDDD NOGKE FShIYuR ChZNOK YEZShchR ChZNOK YEZShchR ChZNOK YEZShchR YuDKVShch HHRBI VFNEA YaShchOGG GVUTsI ENFYaU IOYaTK LIZhOCh FEKBG BTTTsYu ShHTsBM......
6922 kHz "TESAK-94" radiogram 2018-05-09 15:54 UTC
Radiogram from TESAK-94 to LESNIK-01.↓↓↓ Message below ↓↓↓TESAK-94 743 23 9 18 40 743 | 885 | DDDDD RUYTSh KMYOH YaEKIH YaEYuKM YaEKIH YaEYuKM YaEKIH YaEYuKM TGShchOM OHZhYY UGYShchZh ShKYuBG ABVRH YChUKF ZhRFShK AChZGH TYuDBZh UYuZhKS ShchEOEZh YuHS......
6922 kHz "SEKTA-73" radiogram 2017-10-31 13:03 UTC
Radiogram from SEKTA-73 to OBVAL-35.↓↓↓ Message below ↓↓↓SEKTA-73 169 23 31 15 40 169 | 617 | DDDDD HTsUVL NShDShYu SFAShR ZMYuVO SFAShR ZMYuVO SFAShR ZMYuVO NAShGI ChRHVA MNSYaV GIAVO ZBZRP NOIBY ZhShHEA ShShEZhG ZhIZTU TsITsFU RShchLDT ShZTON EYaPV......
Shortwave Radiogram #42 7 Apr 2018 on 9400 kHz 1600 UTC
I could not be part of the live Shortwave Radiogram #42 at Saturday, 7 April 2018. So, I made a recording, cause I won't miss it :-)Original Transmission was on 9400 kHz shortwave via SpaceLine/Bulgaria at 1600 UTC. Recorded with a Sangean DAR-101. R......
Shortwave Radiogram #43 14 Apr 2018 on 9400 kHz 1600 UTC
Like last Saturday, I couldn't be a part of the live show, but made a recording again :-) Great reception and decoding. Here it is. Original Transmission was on 9400 kHz shortwave via Space Line/Bulgaria at 1600 UTC. Recorded with a Sangean DAR-101.......
4625 kHz "The Buzzer" message 2018-04-30 13:24 UTC
↓↓↓ Message below ↓↓↓ZhUOZ 65 358 BUNDOSKIT 87 30 20 48For many other messages please check playlists https://goo.gl/LiGr47Feel free to share, but do not reupload....
4625 kHz "The Buzzer" message 2018-07-27 3:30 UTC
↓↓↓ Message below ↓↓↓ZhUOZ ADALKOD 83 54For many other messages please check playlists https://goo.gl/LiGr47Feel free to share, but do not reupload....
4625 kHz "The Buzzer" message 2018-04-30 12:48 UTC
↓↓↓ Message below ↓↓↓ZhUOZ 74 618 DOYaROPLYaS 90 37 23 44For many other messages please check playlists https://goo.gl/LiGr47Feel free to share, but do not reupload....
891 kHz / Aug. 04, 2014 1700 UTC
Taiwan?QRM KBS Busan...
6360 kHz "OHVAT-98" message 2018-04-04 10:59 UTC
↓↓↓ Message below ↓↓↓OHVAT-98 10 136 TRIHLOR 10 74 04 62For many other messages please check playlists https://goo.gl/LiGr47Feel free to share, but do not reupload....
LASCO C3 (2018-04-21 10:30:07 - 2018-04-24 21:42:07 UTC)
This movie was produced by Helioviewer.org. See the original at https://api.helioviewer.org/?action=p... or download a high-quality version from https://api.helioviewer.org/?action=d......
4567 kHz "63DB" message 2018-04-16 14:51 UTC
Among "1ЬDD" messages, a message with "63DB" callsign has been recorded.↓↓↓ Message below ↓↓↓63DB 96 034 KIOSKERShA 76 08 49 89For many other messages please check playlists https://goo.gl/LiGr47Feel free to share, but do not reupload....
4625 kHz "The Buzzer" message 2018-04-26 13:01 UTC
↓↓↓ Message below ↓↓↓ZhUOZ 64 223 DOTORISK 76 14 64 67For many other messages please check playlists https://goo.gl/LiGr47Feel free to share, but do not reupload....
4625 kHz "The Buzzer" message 2018-05-07 10:26 UTC
↓↓↓ Message below ↓↓↓ZhUOZ 34 239 B'EF 90 51 87 79For many other messages please check playlists https://goo.gl/LiGr47Feel free to share, but do not reupload....
VOA Radiogram 15670 kHz - Fldigi (MFSK32)
Voice of America Radiogram no. 144 transmitted from Greenville USA, about 7300 km from my QTH in Poland. 03.01.2015 19:30 UTC. See http://voaradiogram.net for more details. Receiver: Tecsun s-2000Software: Fldigi under Ubuntu LinuxMode: MFSK32...
MW 890 KHZ Rádio Gazeta AM 07-03-2018 16h50m UTC
MW 890 KHZ Rádio Gazeta AMData: 07-03-2018 16h50m UTC 13h50 Horário LocalTransmissor em São Paulo - SPRecepção em Itapecerica da Serra - SPReceptor: Tecsun PL-310ET...
4625 kHz "The Buzzer" message 2018-04-09 17:39 UTC
↓↓↓ Message below ↓↓↓ZhUOZ 10 310 ZAMERZAN'E 60 16 22 59For many other messages please check playlists https://goo.gl/LiGr47Feel free to share, but do not reupload....
6360 kHz "OHVAT-98" message 2018-04-10 8:56 UTC
Message relayed from KATOK-65.↓↓↓ Message below ↓↓↓OHVAT-98 29 320 BISFENOL 90 19 31 30For many other messages please check playlists https://goo.gl/LiGr47Feel free to share, but do not reupload....