ථූපාරාමය - Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 23- 09- 2017
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2017-09-23 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!...
පෙළදම් කතිකාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 23- 09-2017
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2017-09-23 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!...
අංගුලිමාල සූත්‍රය 1 - Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 23- 09- 2017
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2017-09-23 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!...
දක්ෂ මාලාකරුවා Most Ven Koralayagama Saranathissa Thero 23-02-2017
බෞද්ධයා ගුවන්විදුලිය මගින් 24-02-2017 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා...
Most Ven Koralayagama Saranathissa Thero 15-02-2017
බෞද්ධයා ගුවන්විදුලිය මගින් 15-02-2017 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා...
Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero Thero 13-12- 2017
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2017-12-13 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!මෙම උතුම් ධර්ම දේශනා වල පූර්ණ අයිතිය බෞද්ධයා නාලිකාව සතුයි. අප කරනුයේ ඉතා සද් භාවයෙන් එම දේශනාවන් පටිගත......
Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 20180916
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2018-09-16 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!මෙම උතුම් ධර්ම දේශනා වල පූර්ණ අයිතිය බෞද්ධයා නාලිකාව සතුයි. අප කරනුයේ ඉතා සද් භාවයෙන් එම දේශනාවන් පටිගත......
Most Ven Koralayagama Saranathissa Thero 19July 2016
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 19 July 2016 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!!...
අංගුලිමාල සූත්‍රය 2 - Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 24- 09- 2017
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2017-09-24 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!...
පෙළදම් කතිකාව - Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2017-08-11 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!!...
Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 10-11-2017
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2017-11-10 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!...
Ven Koralayagama Saranathissa Thero 13.09.2016
The Above Dhamma Deshana has being Recorded From BUDDHIST FMFM MHz 101.3 / 101.5http://www.thebuddhist.tvWatch BUDDHIST TV live onhttps://youtu.be/JCym2kJ0jQ8...
පෙළදම් කතිකාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2017- 09- 05
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2017-09-05 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!...
Ven Koralayagama Saranathissa Thero (Panchakama)
The Above Dhamma Deshana has being Recorded From BUDDHIST FMFM MHz 101.3 / 101.5http://www.thebuddhist.tvWatch BUDDHIST TV live onhttps://youtu.be/JCym2kJ0jQ8...
ධම්මපදයෙන් Most Ven Koralayagama Saranathissa Thero 14- 03-2017
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 14-03--2017 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!...
පෙළදම් කතිකාව Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 23-12-2017 - YouTube
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2017-12-23 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!මෙම උතුම් ධර්ම දේශනා වල පූර්ණ අයිතිය බෞද්ධයා නාලිකාව සතුයි. අප කරනුයේ ඉතා සද් භාවයෙන් එම දේශනාවන් පටිගත......
2017.05.04 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero
Telecasted in The Budhist TV on 14/08/2016 @ 1.30 pm...
දානය Most Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 15-10- 2017
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2017-10- 15 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!...
දෙමාපිය ගුණ Most Ven Koralayagama Saranathissa Thero 09-11-2016
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 09 Nov 2016 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා...
Most Ven Koralayagama Saranathissa Thero 18-11-2016
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 18 Nov 2016 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!...