လၸရိတ္ေထာံဓနိက္ ( MON MUSIC VIDEO - 2017 )
ခ်ဴ / အခိုက္ = DKStudio - Friends X BandMixing - BoboDirector - Sanoon တင္ဂုဏ္သဟာဲတအ္ဖအိုဟ္ရၿသ ;)...
သူရိယမာဥ္ (ေကႅင္စဵကၜဳင္) Mon Music Video 2017
ရဲသဟာဲတအ္ မိက္ဂြံကႅင္ဗုႝဒြက္မန္စုတ္မလိက္ဂမၜဳိင္မၢး Subscribe လဝ္မြဲဝါညိတင္ဂုဏ္ဗြဲမေလာန္ရအဵ Mon MusicMon Song ဒြက္မန္...
ဟံင္ဆာန္ (သြက္ဝင္နာဲ) Mon Music Video 2017
ရဲသဟာဲတအ္ မိက္ဂြံကႅင္ဗုႝဒြက္မန္စုတ္မလိက္ဂမၜဳိင္မၢး Subscribe လဝ္မြဲဝါညိတင္ဂုဏ္ဗြဲမေလာန္ရအဵ Mon MusicMon Song ဒြက္မန္...
အနဂၣ (က်ဟြံေသင္) Mon Music Video 2017
ရဲသဟာဲတအ္ မိက္ဂြံကႅင္ဗုႝဒြက္မန္စုတ္မလိက္ဂမၜဳိင္မၢး Subscribe လဝ္မြဲဝါညိတင္ဂုဏ္ဗြဲမေလာန္ရအဵ Mon MusicMon Song ဒြက္မန္...
နန္ရာဇာ (အတုိင္ပဿိက္စုိတ္ေဗွ္) Mon Music Video 2017
ရဲသဟာဲတအ္ မိက္ဂြံကႅင္ဗုႝဒြက္မန္စုတ္မလိက္ဂမၜဳိင္မၢး Subscribe လဝ္မြဲဝါညိတင္ဂုဏ္ဗြဲမေလာန္ရအဵ Mon MusicMon Song ဒြက္မန္...
သပၸါဲ ( ဂိေလပ္မံင္ ) Mon Music Video 2017
ရဲသဟာဲတအ္ မိက္ဂြံကႅင္ဗုႝဒြက္မန္စုတ္မလိက္ဂမၜဳိင္မၢး Subscribe လဝ္မြဲဝါညိတင္ဂုဏ္ဗြဲမေလာန္ရအဵ Mon MusicMon Song ဒြက္မန္...
ပါေမာကၡဆာန္ (ဆာန္ဂကူဂး) Mon Music Video 2017
ရဲသဟာဲတမိက္ဂြံကႅင္ဗုႝဒြက္မန္စုတ္မလိက္ဂမၜဳိင္မၢး Subscribe လဝ္မြဲဝါညိတင္ဂုဏ္ဗြဲမေလာန္ရအဵ Mon MusicMon Song ဒြက္မန္...
သူရိယမာဥ္ - တကၠသိုလ္မိယာဲ Mon Music Video 2017
ရဲသဟာဲတအ္ မိက္ဂြံကႅင္ဗုႝဒြက္မန္စုတ္မလိက္ဂမၜဳိင္မၢး Subscribe လဝ္မြဲဝါညိတင္ဂုဏ္ဗြဲမေလာန္ရအဵ ဂလာန္ဒုင္ဂုဏ္(ယဝ္ခါရ တက္လဝ္မလိက္ ေစွ္မံင္ေဗၜတ္မံင္ႏြံညိညေတွ္ သၜးအေခါင္မြဲဝါညိအဵ) Mon MusicMon Song ဒြက္မန္...
မာံသကၠ (ဂြံမိပ္) Mon Music Video 2017
ရဲသဟာဲတအ္ မိက္ဂြံကႅင္ဗုႝဒြက္မန္စုတ္မလိက္ဂမၜဳိင္မၢး Subscribe လဝ္မြဲဝါညိတင္ဂုဏ္ဗြဲမေလာန္ရအဵ Mon MusicMon Song ဒြက္မန္...
အဂၢ (လၸာ္အဲလၸရံင္) Mon Music Video 2017
ရဲသဟာဲတအ္ မိက္ဂြံကႅင္ဗုႝဒြက္မန္စုတ္မလိက္ဂမၜဳိင္မၢး Subscribe လဝ္မြဲဝါညိတင္ဂုဏ္ဗြဲမေလာန္ရအဵ Mon MusicMon Song ဒြက္မန္...
မာံသကၠ - သံေယာဇဥ္ Mon Music Video 2017
ရဲသဟာဲတအ္ မိက္ဂြံကႅင္ဗုႝဒြက္မန္စုတ္မလိက္ဂမၜဳိင္ေတွ္ Subscribe လဝ္မြဲဝါညိတင္ဂုဏ္ဗြဲမေလာန္ရအဵMon MusicMon Song ဒြက္မန္...
သူရိယမာဥ္ (ကၜဳင္ဗၵါဲအဲ) Mon Music Video 2017
ရဲသဟာဲတအ္ မိက္ဂြံကႅင္ဗုႝဒြက္မန္စုတ္မလိက္ဂမၜဳိင္မၢး Subscribe လဝ္မြဲဝါညိတင္ဂုဏ္ဗြဲမေလာယမာန္ရအဵ ဂလာန္ဒုင္ဂုဏ္(ယဝ္ခါရ တက္လဝ္မလိက္ ေစွ္မံင္ေဗၜတ္မံင္ႏြံညိညေတွ္ သၜးအေခါင္မြဲဝါညိအဵ) Mon MusicMon Song ဒြက္မန္...
Mon Chai |Music Video| Subhamita| 2017
Aekkhan Mon ChaiCourtesy- Khondkar Zahid HassanAlbum- Surer Bonya Nache Singer- Subhamita BanerjeeComposer- Khondkar Zahid Hassan...
ပါေမာကၡဆာန္ (တရဵအအာ) Mon Music Video 2017
ဒြက္မန္ ဒေယ္ွ ပါေမာကၡဆာန္ (တရဵအအာ) Mon music...
အဗၻဏ္ - ဇုိတ္ေထာံဍာ္ရမတ္ Mon Music Video 2017
ရဲသဟာဲတအ္ မိက္ဂြံကႅင္ဗုႝဒြက္မန္စုတ္မလိက္ဂမၜဳိင္မၢး Subscribe လဝ္မြဲဝါညိတင္ဂုဏ္ဗြဲမေလာန္ရအဵ ဂလာန္ဒုင္ဂုဏ္(ယဝ္ခါရ တက္လဝ္မလိက္ ေစွ္မံင္ေဗၜတ္မံင္ႏြံညိညေတွ္ သၜးအေခါင္မြဲဝါညိအဵ) Mon MusicMon Song ဒြက္မန္...
ပါေမာကၡဆာန္ - သံသယ Mon Music Video 2017
ရဲသဟာဲတအ္ မိက္ဂြံကႅင္ဗုႝဒြက္မန္စုတ္မလိက္ဂမၜဳိင္မၢး Subscribe လဝ္မြဲဝါညိတင္ဂုဏ္ဗြဲမေလာန္ရအဵ Mon MusicMon Song ဒြက္မန္...
mon music video
เพลงมอญ เกี่ยวกับพ่อและแม่...
MON MUSIC VIDEO
very goog thing!...
MON MUSIC VIDEO
www.soe.win@hotmail.com...
mon music video
myomon မန္ ၾသန္...