ក្រុមតន្រ្តីស្គរដៃ | ខេត្ដឧត្ដមានជ័យ | Khmer traditional, Classical, Calture, Civilization
Video Title: ក្រុមតន្រ្តីស្គរដៃ | ខេត្ដឧត្ដមានជ័យ | Khmer traditional, Classical, Calture, CivilizationSing by: ក្រុមតន្រ្ដី ស្គរដៃ ខេត្ដឧត្ដមានជ័យURL: http://youtu.be/03LD5-Yn2f8Khmer music old songcambodia old songKhem new songKhmer singerPopular......
ទ្រកំសត់ - Khmer Traditional Music​ - khmer traditional song _ khmer Classical Music
Playlists ចម្រៀងមហោរី https://www.youtube.com/watch?v=8srzE...ឆៃយាំ https://www.youtube.com/watch?v=ueb8q... ភ្លេងការ https://www.youtube.com/watch?v=hyYXl... ល្ខោនបាសាក់ https://www.youtube.com/watch?v=pBxzv...សម្លេងទ្រ https://www.youtube.com/watch......
ភ្លេងពិណពាាទ្យ _ Khmer traditional Music _ Khmer classical Music
Playlists ចម្រៀងមហោរី https://www.youtube.com/watch?v=8srzE...ឆៃយាំ https://www.youtube.com/watch?v=ueb8q... ភ្លេងការ https://www.youtube.com/watch?v=hyYXl... ល្ខោនបាសាក់ https://www.youtube.com/watch?v=pBxzv...សម្លេងទ្រ https://www.youtube.com/watch......
Pinpeat - Khmer Classical Music - Khmer Traditional Music - ពិណពាទ្យ
Hello guys! Today I would like to show you one of a Traditional Khmer music named Pinpeat. This video was taken from my trip to Royal Palace. The pinpeat performs the ceremonial music of the royal courts and temples of Cambodia. The orchestra consist......
ភ្លេងរបាំចម្រុះ ពីរោះៗ _ Khmer traditional Music _ Khmer classical Music
Playlists ចម្រៀងមហោរី https://www.youtube.com/watch?v=8srzE...ឆៃយាំ https://www.youtube.com/watch?v=ueb8q... ភ្លេងការ https://www.youtube.com/watch?v=hyYXl... ល្ខោនបាសាក់ https://www.youtube.com/watch?v=pBxzv...សម្លេងទ្រ https://www.youtube.com/watch......
ភ្លេងល្ខោនបាសាក់ _ Khmer old Song _ Khmer Traditional song _ Khmer classical Music
Playlists ចម្រៀងមហោរី https://www.youtube.com/watch?v=8srzE...ឆៃយាំ https://www.youtube.com/watch?v=ueb8q... ភ្លេងការ https://www.youtube.com/watch?v=hyYXl... ល្ខោនបាសាក់ https://www.youtube.com/watch?v=pBxzv...សម្លេងទ្រ https://www.youtube.com/watch......
ប្រជុំបទពីរោះៗ បទយីកេ​ ជាដើម _ Khmer Traditional Song _ Khmer Classical Music
Playlists ចម្រៀងមហោរី https://www.youtube.com/watch?v=8srzE...ឆៃយាំ https://www.youtube.com/watch?v=ueb8q... ភ្លេងការ https://www.youtube.com/watch?v=hyYXl... ល្ខោនបាសាក់ https://www.youtube.com/watch?v=pBxzv...សម្លេងទ្រ https://www.youtube.com/watch......
ចម្រៀងមហោរីសុទ្ធ Mohory Song _ Khmer traditional song _ khmer classical music
Playlists ចម្រៀងមហោរី https://www.youtube.com/watch?v=8srzE...ឆៃយាំ https://www.youtube.com/watch?v=ueb8q... ភ្លេងការ https://www.youtube.com/watch?v=hyYXl... ល្ខោនបាសាក់ https://www.youtube.com/watch?v=pBxzv...សម្លេងទ្រ https://www.youtube.com/watch......
ចម្រៀងមហោរីសុទ្ធ Mohory Song _ Khmer traditional song _ khmer classical music
Playlists ចម្រៀងមហោរី https://www.youtube.com/watch?v=8srzE...ឆៃយាំ https://www.youtube.com/watch?v=ueb8q... ភ្លេងការ https://www.youtube.com/watch?v=hyYXl... ល្ខោនបាសាក់ https://www.youtube.com/watch?v=pBxzv...សម្លេងទ្រ https://www.youtube.com/watch......
The Best - Khmer Classical Dance​ - Khmer Dance - Robam Boran Khmer -Traditional Khmer​ #46
The Best - Khmer Classical Dance​ - Khmer Dance - Robam Boran Khmer -Traditional Khmer​ #46Khmer Dance - Robam Jun Por Robam Trout Meng Keo Pichenda របាំត្រុត អបអរឆ្នាំថ្មី YouTube...
ភ្លេងយីកេ​ ពីរោះណាស់ Yike Song _ Khmer traditional song _ khmer classical music
Playlists ចម្រៀងមហោរី https://www.youtube.com/watch?v=8srzE...ឆៃយាំ https://www.youtube.com/watch?v=ueb8q... ភ្លេងការ https://www.youtube.com/watch?v=hyYXl... ល្ខោនបាសាក់ https://www.youtube.com/watch?v=pBxzv...សម្លេងទ្រ https://www.youtube.com/watch......
សំឡេងទ្រ ពីរោះលាយកំសត់ _ Pleng Pin Peat _ Khmer Traditional Song _ Khmer Classical Music
Playlists ចម្រៀងមហោរី https://www.youtube.com/watch?v=8srzE...ឆៃយាំ https://www.youtube.com/watch?v=ueb8q... ភ្លេងការ https://www.youtube.com/watch?v=hyYXl... ល្ខោនបាសាក់ https://www.youtube.com/watch?v=pBxzv...សម្លេងទ្រ https://www.youtube.com/watch......
Classical Khmer, Plus Buddhism | Civilization VI — 8 Ages Of Khmer 2 | Terra Emperor
Let's Play Civilization VI! Now that we've gotten our feet wet with Indonesia & the Fall Update in Isle of God, let's switch gears and check out the latest mod updates along with KHMER!8 Ages of Khmer is a Standard-speed Religious Victory (take two!)......
Khmer Traditional Music-Mohori Khmer-Khmer Music-Traditional Khmer Music.
Khmer Traditional MusicMohori KhmerKhmer MusicTraditional Khmer Music...
Khmer Traditional Dance Riem Ker - The magic of Khmer classical dance | Prumsodun Ok
For more than 1,000 years, Khmer dancers in Cambodia have been seen as living bridges between heaven and earth. In this graceful dance-talk hybrid, artist Prumsodun Ok -- founder of Cambodia's first all-male and gay-identified dance company -- detail......
Nostalgic Khmer Civilization
Presented by the Angkor Dance Troupe, Lowell MA - A journey through the evolution of Khmer fashion, dance and culture. For more information please visit www.angkordance. To book ADT please email: info@angkordance.org....
Civilization 6: First Impressions - Khmer Civilization
This is a quick "First Impression" of the newly announced Khmer Civilization in Civilization 6. This looks to be a very strong civilization with multiple options for victory due to some nice early conquest made possible by their Domrey "Catapult Elep......
Khmer Classical Dance
Short clip of Khmer classical dance...